ANBI en CBF-keurmerk


Stichting Quiet Community Maastricht is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Doordat wij een ANBI zijn mag u een gift aftrekken bij de belastingen. U kunt hier lezen waaraan een ANBI moet voldoen.

Erkenning CBF


De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.
Klik hier voor Standaardform pubplicatieplicht ANBI Algemeen.

Doelstelling en kernwaarden

Stichting Quiet Community Maastricht heeft ten doel om armoede in de regio Maastricht en Heuvelland te bestrijden en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De doelstelling wordt gerealiseerd door:

  1. Bewustwording: We willen zoveel mogelijk mensen in Nederland bewust laten worden van wat armoede in Nederland is, dat dit heel veel mensen raakt (meer dan 1,25 miljoen). Daarnaast willen we dat de negatieve stigmatisering afneemt.
  2. Verzachting: We willen de gevolgen van armoede beperken en zorgen dat zoveel mogelijk arme gezinnen actief meedoen in onze samenleving. Dat doen we door ze toegang te geven tot producten en diensten die het leven iets aangenamer voor ze maakt. Deze producten en diensten worden door het lokale bedrijfsleven en particulieren gratis ter beschikking gesteld aan de doelgroep.
  3. Empowerment: Daarnaast versterkt een lidmaatschap bij de Quiet het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, waardoor de members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en brengen door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de gehele (Quiet) Community. Weer kunnen meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen leidt tot opnieuw invloed willen hebben op de eigen situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun (directe) omgeving.

Quiet Community Maastricht werkt vanuit de volgende kernwaarden:

  1. Vertrouwen: Onze aanpak steunt op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.
  2. Geen tegenprestatie: Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het grote merendeel uiteindelijk zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Deze intrinsieke motivatie is krachtiger dan een opgelegde tegenprestatie.
  3. Niet stigmatiserend: Buiten de member en aanbieder weet niemand dat de goederen en diensten gratis aangeboden worden. Zo kunnen members bijv. in een restaurant eten zonder dat andere bezoekers weten dat ze niet hoeven te betalen. Maar zij mogen wel hun “geluksmomentje” delen als men dat samen wil.

Organisatie

Directeur
Uschi Prick, uschi.prick@quiet.nl, 06 – 515 248 95

Bestuur
Voorzitter – Ton Mans
Secretaris – Wil van Aubel
Penningmeester – Jos de Bruyn
Bestuurslid – Rino Soeters
Bestuurslid – Mardoeka Christensen

In deze bijlage zijn de hoofd- en neventaken van de bestuursleden conform de voorschriften van het CBF-keurmerk vermeld.

Vertrouwenspersoon
Statuten
Klik hier voor de statuten.

Adres
Aartshertogenplein 24
6226 XZ Maastricht
maastricht@quiet.nl
www.quiet.nl/maastricht

KVK: 69275793
RSIN: 857812695

Beleid

Projectplan

In ons projectplan Quiet Community Maastricht is een uitgebreide toelichting en een meerjarenplanning van de activiteiten opgenomen.

Er is voorts een Procuratie- en Mandaatregeling opgesteld, alsmede een verwerkersovereenkomst in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beloningsbeleid

Conform de statuten oprichting Stichting Quiet Community Maastricht, d.d. 25 juli 2017, Artikel 7, Lid 3, kan geen beloning worden toegekend aan de bestuursleden. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken  vergoed.

Verantwoording

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag Quiet Maastricht 2021
Halfjaarverslag Quiet Maastricht 2021
Jaarverslag Quiet Maastricht 2020
Halfjaarverslag Quiet Maastricht 2020
Jaarverslag Quiet Maastricht 2019
Jaarverslag Quiet Maastricht 2018

Financiële verantwoording

Jaarrekening Quiet Maastricht 2021
Jaarrekening Quiet Maastricht 2020
Jaarrekening Quiet Maastricht 2019
Jaarrekening Quiet Maastricht 2018

Winkelmandje